Eric Whitehurst (ewhitehur) 's status on Saturday, 02-Aug-14 22:23:09 UTC